Quy định sử dụng

1. Quy định về thành viên tham gia vinvc.com

–    Thành viên tham gia vinvc.com là các cá nhân, tổ chức đã đăng ký tài khoản thành viên và các cá nhân, tổ chức vãng lai đã kê khai thông tin bắt buộc được vinvc.com yêu cầu cung cấp, có thực hiện việc đăng tin trên vinvc.com.

–    Thành viên tham gia vinvc.com được quyền tự do tìm hiểu và thỏa thuận với bên có nhu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Các hoạt động liên quan phải được tiến hành một cách tự do, bình đẳng, công khai và minh bạch tuân theo quy định của pháp luật.

2. Quy định Người đăng ký tài khoản

Mỗi cá nhân, tùy theo nhu cầu của mình truy cập và lựa chọn đăng ký tạo tài khoản trên vinvc.com.

Người đăng ký tài khoản sẽ tuân theo quy chế này hoàn thành các bước đăng ký và tạo tài khoản trên vinvc.com (Sau đây gọi là “Người đăng ký tài khoản”).

– Người đăng ký tài khoản phải là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện của pháp luật và Quy chế này, bao gồm và không giới hạn như:

  • Đối với cá nhân phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
  • Đối với tổ chức phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức đó;
  • Tuân thủ các điều khoản trong Quy chế này về việc đăng ký tài khoản;
  • Bảo vệ tài khoản, mật khẩu đăng nhập và giám sát các thông tin liên quan đến tài khoản của mình. Chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp tài khoản của Người đăng ký tài khoản được sử dụng bởi bất cứ ai mà Người đăng ký tài khoản cho phép truy cập và sử dụng hoặc Người đăng ký tài khoản để lộ thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập của mình.

– Toàn bộ thông tin Người đăng ký tài khoản cung cấp cho vinvc.com là chính xác, đầy đủ, và được cập nhật kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.

3. Quy định về Người đăng tin

Thành viên tham gia vinvc.com hay người sử dụng dịch vụ của vinvc.com là người có nhu cầu đăng tin mua, bán, cho thuê, thuê bất động sản và các dịch vụ khác (nếu có) tại vinvc.com (sau đây gọi là “Người đăng tin”).

– Người đăng tin được phép đăng tin sau khi kê khai thông tin bắt buộc hoặc hoàn tất thủ tục đăng ký thành viên theo quy định của vinvc.com.

– Người đăng tin phải là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện của pháp luật và Quy chế này, bao gồm và không giới hạn như:

  • Đối với cá nhân phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
  • Đối với tổ chức phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức đó;
  • Tuân thủ các điều khoản trong Quy chế này về việc đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của vinvc.com;
  • Bảo vệ tài khoản, mật khẩu đăng nhập và giám sát các thông tin liên quan đến tài khoản của mình. Chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp tài khoản của Người đăng tin được sử dụng bởi bất cứ ai mà Người đăng tin cho phép truy cập và sử dụng hoặc Người đăng tin để lộ thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập của mình.
  • Toàn bộ thông tin Người đăng tin cung cấp cho vinvc.com là chính xác, đầy đủ, và được cập nhật kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.

4. Quy định về nội dung đăng tin

Bất động sản, dịch vụ liên quan đến bất động sản trong các nội dung tin đăng, nội dung quảng cáo hoặc các hình thức khác nếu được đăng trên vinvc.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm, hạn chế kinh doanh, cấm quảng cáo hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật.

5. Quy định về Người xem tin

Mỗi cá nhân, tùy theo nhu cầu tìm hiểu đều có thể truy cập và xem các tin đăng trên vinvc.com (“Người xem tin”).